ÇALIŞANLARIMIZA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Sarıdağlar İnşaat Ticaret ve A.Ş olarak KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU (‘KVKK’) kapsamında yasal mevzuatın ön gördüğü veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi yönünde almış olduğumuz bir takım teknik ve idari tedbirler tarafımızca uygulanmaktadır. Uluslar arası sözleşmeler dahilinde ve ülkemizinde taraf bulunduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere kişisel verilerinizin büyük bir gizlilikle işlenmesini ve yasal mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde saklı tutmaktayız.

RESMİ WEB SAYFAMIZ OLAN

www.saridaglar.com.tr üzerinden

İş başvurularınız, Staj başvurularınız dahilinde bizlere gönderdiğiniz kişisel verileriniz (özgeçmiş) tarafımızca değerlendirilecek ve KVKK kapsamında ;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olması,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için olması,
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi , ilkelerine uygun olarak tarafımızca işlenecektir.

SARIDAĞLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş
olarak kişisel verilerinizi;

İ.K politikamızı ve iş süreçlerimizi sağlıklı bir şekilde yürütme

Denetleyici kurumların talep ve takibatı doğrultusunda öngörülen bilgilerin temini

Yasal düzenlemeler çerçevesinde KVKK‘nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen

• Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
SARIDAĞLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş ‘in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla SARIDAĞLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
• Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması, dâhilinde işliyoruz.

Kişisel verileriniz;

Hizmet Faaliyetlerimiz çerçevesinde olan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalarımız, sair/gerçek veya tüzel kişiliklere ve çeşitli ticari stratejilerimizin belirlenmesi maksadıyla hem yurtiçi hemde yurtdışındaki iştiraklerimiz, grup şirketlerimize insan kaynakları politikalarımızın yürütülmesi gereği ilgili verileriniz paylaşılmakta ve aynı zamanda Avukatlarımız , denetçilerimiz, vergi danışmanları vb. hizmet aldığımız üçüncü kişilere tarafınızdan aldığımız açık rızalar doğrultusunda KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde düzenleyici/denetleyici kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer vekil ve temsilciliklere KVKK kapsamında tarafımızca aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizle İlgili olarak

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

Tarafımızdan Bilgi Talep Etme

Kişisel verilerinizin işleme amacı ve bu bilgileri amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel bilgilerinizin 3. kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme/bilme

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz

Kişisel verilerinizle alakalı haklarınızın talepleri için ;
İadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize bilgi@saridaglar.com.tr ‘dan ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”‘de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla SARIDAĞLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş olarak sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir